İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Kasım 2020 CumartesiResmî GazeteSayı : 31311
YÖNETMELİK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini,” ibaresi “elektronik olarak da düzenlenebilen izin belgesini,” olarak, aynı fıkranın (ee) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ee) Elektronik tebligat sistemi: Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para cezalarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Elektronik tebligat sistemine üye olmaları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan “ve bu noktaların” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her bir taşıt için ayrı ayrı olmak üzere, her” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “taşıma senedi” ibaresi “taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler” olarak değiştirilmiş, otuzbirinci fıkrasında yer alan “trafiğe çıktığı tarihten itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “3’er” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “her taşıt için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin onbeşinci fıkrasının sonuna “Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren D4 yetki belgesi sahipleri için 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde öngörülen 100 kilometre şartı uygulanmaz.” cümlesi ile onaltıncı fıkrasının sonuna “Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri için 57 nci maddenin onüçüncü fıkrasında düzenlenen bildirim süresi 30 dakika olarak uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “taşıma senedi” ibaresi “taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu fıkra kapsamında ayrı ayrı düzenlenmesi gereken ihlal tespit tutanakları, yapılan ihlaller ve karşılığındaki uyarma adetleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle elektronik ortamda tek bir ihlal tespit tutanağı olarak düzenlenebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı her bir ihlal için uyarmaya konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar tekrarlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olup, B1 veya D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmiş olan otobüs cinsi taşıtlardan, koltuk kapasitesi arttırılmak suretiyle usulsüz olarak tadil edildiği Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tespit edilen taşıtların, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre tadilatlarının yapılması ve bu durumun TSE tarafından da teyit edilmesi halinde, söz konusu taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirlenen şartlar aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “ 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası,” ibaresi “Bu fıkranın (g) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası,” olarak,  aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “fıkrasında belirtilen hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri” ibaresi “fıkrasının son cümlesi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 30/6/2021 tarihine kadar,

g) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 1/1/2022 tarihine kadar,”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.