İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

73 adet Maden Sahası daha aramalara açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 73 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açacaktır.

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.

1 – İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.

2 – Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve

09:00- 09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR

Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan

yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 – Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını

ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim

No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu,

Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa

Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4-İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az

olamaz.

5 – İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

6 – Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale

edilecektir.

b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar

http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede

müracaat olması durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın

birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat

olamaması durumunda saha aramalara açık hale gelir.

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar

değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda

yapılarak sonuçlandırılacaktır.

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre

içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını

kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren

talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat

hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

7 – Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü

Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini

kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında

yayınlanacaktır

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.