İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ

7 Ocak 2021 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31357

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARININ EĞİTİM VE

DENETİMLERİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında; enerji kimlik belgesi düzenleyen uzmanlara ve eğiticilere verilecek olan eğitimler ile bunların denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddeleri ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 26/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Eğitici kuruluş: Bünyesinde en az 2 adet enerji kimlik belgesi uzmanı eğiticisi bulunduran, üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bina sektöründe yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,

c) EKB: Enerji kimlik belgesini,

ç) EKB uzmanı: Enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanı,

d) EKB uzmanı eğiticisi: Enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlara eğitim vermek üzere, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş olan EKB uzmanı eğiticilerini,

e) Genel Müdürlük: Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü,

f) İl müdürlüğü denetçileri: İl müdürlüklerinde EKB ile ilgili denetimler yapan denetçileri,

g) Yönetmelik: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EKB Uzmanı Eğiticileri, EKB Uzmanları ve Eğitici Kuruluşlar

EKB uzmanı eğiticileri ve EKB uzmanları

MADDE 4 – (1) EKB uzmanı ve eğiticilerinin; elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, inşaat mühendisi, makina mühendisi veya mimar olmaları şarttır.

(2) Eğitime katılan EKB uzmanı adayları EK-1’de yer alan kayıt formunu eksiksiz olarak doldurup, kayıt formu ve beraberinde istenilen belgelerle eğitici kuruluşa başvurur.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan EKB uzmanları görevli olduğu kamu kurum ve kuruluşu nezdinde EKB hazırlayabilir, Bakanlık veya valilik tarafından görevlendirilmeleri halinde diğer kurum ve kuruluşlara ait EKB hazırlama ile ilgili işleri de yürütebilirler.

(4) EKB uzmanı eğitici eğitimleri Bakanlık tarafından verilir.

(5) Eğitime katılan EKB uzmanı eğitici adaylar, EK-2’de yer alan kayıt formunu eksiksiz olarak doldurup; kayıt formu beraberinde istenen belgeler ve Bakanlıkça belirlenen yetkilendirme belgesi ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi tahsilat hesabına yatırıldığına dair dekont ile birlikte Bakanlığa başvurur.

(6) EKB uzmanı eğitici adayları; Bakanlıkça belirlenen teorik ve uygulamalı eğitimi aldıktan sonra yazılı sınavda başarılı olmaları halinde EKB uzmanı eğiticisi olmaya hak kazanırlar. EKB uzmanı eğiticisi olmaya hak kazanan mühendis ve mimarlar aynı zamanda EKB uzmanı olarak da çalışabilirler.

(7) EKB uzmanı adayları; eğitici kuruluş tarafından teorik ve uygulamalı eğitimi aldıktan sonra yazılı sınavda başarılı olmaları halinde EKB uzmanı olmaya hak kazanırlar.

(8) EKB uzmanı eğiticileri, EKB uzmanı eğitimlerini Bakanlıkça belirlenen kapsam, esas ve program dâhilinde eksiksiz olarak verir.

(9) EKB uzmanı ve EKB uzmanı eğiticisi olma yeterliliğini kaybedenlerin bu konudaki yetkileri iptal edilir.

(10) Genel Müdürlüğün Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığında en az bir yıl çalışmış eğitimlerde görev alan, birinci fıkrada belirtilen bölümlerden mezun olan personel EKB uzmanı eğiticisi olmaya hak kazanır.

Eğitici kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Eğitici kuruluş yetkisi almak üzere, üniversitelerin elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makina mühendisliği ve mimarlık bölümleri, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve 5627 sayılı Kanun kapsamında bina sektöründe yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri başvuruda bulunabilir.

(2) Eğitici kuruluş yetkisi için başvuracak kuruluşların bünyesinde en az 2 adet EKB uzmanı eğiticisi bulunması şarttır.

(3) Eğitici kuruluş, Bakanlıkça belirlenen yetkilendirme belgesi ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi tahsilat hesabına yatırıldığına dair dekont ile EK-3’te bulunan eğitici kuruluş başvuru formunu eksiksiz doldurarak Bakanlığa başvurur.

(4) Eğitici kuruluşlar;

a) Eğiticilerde, eğitim yerlerinde ve kuruluş bilgilerindeki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Bakanlığa bildirirler.

b) Her eğitim öncesinde; eğitici bilgilerini, eğitim yeri, tarihi ile ilgili bilgileri eğitimden en az beş iş günü öncesinde Bakanlığa ve eğitimin düzenleneceği ildeki il müdürlüğüne bildirir.

c) Eğitimi Bakanlıkça belirlenen kapsam, esas ve programa uygun olarak düzenler.

ç) Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcıların eğitim ile ilgili belgelerini ve devam durumlarını dosya hâlinde arşivler.

d) EKB uzmanı tarafından talep edilmesi halinde; talep eden kişinin EKB uzmanı eğitimini tamamladığına dair yazılı belge düzenler.

e) Eğitici kuruluşlar eğitim faaliyetlerini yetki aldıkları iller ile hiçbir yetkilendirilmiş kuruluş bulunmayan illerde gerçekleştirebilir.

Eğitim programına ilişkin esaslar ve kapsam

MADDE 6 – (1) Eğitici ve EKB uzman adaylarının eğitim süreleri, 6 saat teorik ve 18 saat uygulama olmak üzere 24 saatten az olamaz.

(2) Eğiticilerin eğitimleri ve sınavları Bakanlık, EKB uzmanlarının eğitimleri ve sınavları ise eğitici kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

(3) Bakanlık ve eğitici kuruluşlar, gelen talepler doğrultusunda eğitim programını katılımcı sayısı 25’i aşmayacak şekilde ve eğitim vermeye uygun teknik ve fiziki alt yapıyı sağlayarak, internet sayfalarında ilan ederler.

(4) Eğitimler, eğitici kuruluşlar bünyesindeki eğitici yetki belgesi almış mühendis veya mimarlarca, Bakanlık tarafından BEP-TR’de yayımlanan eğitim dokümanına göre gerçekleştirilir.

(5) Eğitim programına devam edilmesi esastır. Eğitime devam etmeyenler, sonraki eğitim döneminde eksik olan eğitimleri tamamlamaları halinde sınava girmeye hak kazanırlar.

(6) Eğitici kuruluş düzenlediği eğitimlerle ilgili eğitim dokümanlarını denetimler için arşivlemekle yükümlüdür.

(7) Eğitim programının teorik bölümünde; ilgili mevzuat, uygulama bölümünde ise en az iki farklı bina tipolojisine ait verilerin BEP-TR’ye girilmesi ve EKB hazırlama süreci anlatılır.

(8) Salgın hastalık gibi ülke genelini etkileyen ve eğitimlerin yüz yüze yapılmasının mümkün olmadığı olağanüstü durumlarda, Bakanlığın onayı alınmak suretiyle eğitimler uzaktan eğitim şeklinde yapılabilir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Sınavlar, eğitim düzenlenen ortamda, eğitimin tamamlanmasını müteakiben yapılır. Yönetmelik ve BEP-TR ile ilgili hedeflenen yetkinlikleri ölçebilecek sorular sorulur.

(2) Sınav soruları çoktan seçmeli test usulüne göre hazırlanır.

(3) Sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması, sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi ve sonuçların katılımcılara ve Bakanlığa bildirilmesinden eğitim programlarında görevlendirilen eğiticiler yetkili ve sorumludur. Sınav sonuçları, eğiticiler tarafından tutanak ile tespit edilir ve sınavın yapılmasını müteakip üç iş günü içerisinde katılımcılara ve Bakanlığa bildirilir.

(4) Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alan kişiler başarılı olmuş sayılır.

(5) Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan katılımcılara ve eğitim süresini tamamlayarak geçerli mazeretleri sebebiyle sınava katılması mümkün olmayanlara yeniden eğitime katılmaksızın bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.

(6) Katılımcılar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilân edilmesinden başlayarak beş iş günü içinde dilekçe ile yapılır. Yapılan itirazlara eğitici kuruluş tarafından on iş günü içinde cevap verilmesi zorunludur.

(7) Eğitici kuruluş, düzenlenen eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara ait bilgileri Bakanlık tarafından belirlenen şekilde Bakanlığa elektronik ortamda bildirir.

(8) Eğitici kuruluşlarca düzenlenecek olan EKB Uzmanı Yetki Belgesi “Sertifika No” aşağıda verilen örnekte belirtildiği şekilde numaralandırılır.

ÖRNEK: Sertifika No: ZZZZ…-XX-YYYY

Açıklama: ZZZZ… : Firma adı (Kısaltılmış olarak)

XX: Şubenin bulunduğu şehir plaka kodu

YYYY: 0001’den başlamak üzere Firma tarafından verilecek sayı

EKB uzmanı eğiticileri, EKB uzmanları ve eğitici kuruluşların yetki geçerlilik süresi

MADDE 8 – (1) Alınan yetkilerin geçerlilik süresi 10 yıldır.

(2) Yetki geçerlilik süresi biten EKB uzmanlarının, EKB uzmanı eğiticilerinin ve eğitici kuruluşların tekrar yetkilendirme faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler bu Tebliğ doğrultusunda gerçekleştirilir.

Eğitim ve sınav ücretleri

MADDE 9 – (1) Bakanlıkça belirlenen ve her yıl güncellenen yetkilendirme ücretleri Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait tahsilat hesabına yatırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EKB Uzmanlarının, Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşların

ve Eğitici Kuruluşların Denetimi

Enerji kimlik belgesi uzmanlarının ve enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların denetimi

MADDE 10 – (1) Enerji kimlik belgesi uzmanlarının denetimi, il müdürlüğü denetçileri tarafından yapılır.

(2) İl müdürlüğü denetçileri, her ay rastgele seçilecek en az 10 adet EKB üzerinden denetim yapar. Ayrıca, varsa şikâyet üzerine de denetim yapar.

(3) İncelenen EKB’leri hazırlayan EKB uzmanlarından, EKB’ye esas olan proje, rapor vb. her türlü bilgi ve belge talep edilir ve gönderilmesi için 15 gün süre verilir. Gelen bilgiler doğrultusunda EKB incelemesi yapılır.

(4) İstenen bilgi ve belgeler süresi içerisinde gelmediği durumda EKB uzmanları ve bünyesinde çalıştığı EKB vermeye yetkili kuruluş, talep edilen bilgi ve belgelerin ilgili il müdürlüğüne sunularak inceleme ve soruşturma sonuçlanana kadar enerji kimlik belgesi verme yetkileri askıya alınır. İlgili EKB uzmanından konu ile ilgili olarak bilahare dönüş yapılması halinde ise sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda değerlendirilerek cezai işlem gerektiren husus tespit edilmemesi halinde askı işlemi iptal edilir.

(5) İnceleme, BEP-TR yazılımı içerisinde bulunan denetim dokümanları göz önünde bulundurularak yapılır.

(6) Yetkilerini kötüye kullandıkları veya gerçeğe aykırı EKB düzenledikleri tespit edilen EKB uzmanları ve bünyesinde çalıştığı EKB vermeye yetkili kuruluş, komisyon kararı ile iki ay süre ile BEP-TR sisteminde askıya alınır ve bu süre boyunca yeni EKB hazırlayamaz. Hatalı EKB’lerin düzeltilerek sisteme yüklenmesinden ilgili EKB uzmanı sorumludur.

(7) İlk askıya alma süresinden itibaren bir yıl içerisinde aynı veya farklı il müdürlüklerince üç defa yetkilerini kötüye kullandıkları veya gerçeğe aykırı EKB düzenledikleri tespit edilen EKB uzmanları ve bünyesinde çalıştığı EKB vermeye yetkili kuruluşun, EKB verme yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir ve BEP-TR sistemine erişimlerine izin verilmez.

(8) İl Müdürlüğünce, askıya alma işlemi yapılan EKB uzmanı ve kuruluşuna teknik raporu ile birlikte karar bildirilir.

(9) Hakkında askıya alma işlemi yapılan EKB uzmanları (adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği) ve kuruluşları BEP-TR sistemi için Bakanlığa, EKB ile yapılan işlemler için ilgili idareye, üyesinin yaptığı işlem için ilgili meslek odalarına bildirilir.

(10) İl müdürlüğü denetçisi tarafından BEP-TR yazılımı içerisinde bulunan denetim formu ve komisyon tutanağı; incelenen her EKB için ayrı ayrı hazırlanarak BEP-TR sistemine yüklenir.

Eğitici kuruluşların denetimi

MADDE 11 – (1) EKB uzmanlarına verilen eğitimler, eğitim verilen ilin il müdürlüğü tarafından denetlenir. Her denetim il müdürlüğünden iki denetçi tarafından yapılır.

(2) İl müdürlüğü denetçileri, eğitimlerin en az bir saatine iştirak eder.

(3) Eğitici kuruluşların ve bünyesinde çalışan eğiticilerin EKB uzmanı eğitimlerini, bu Tebliğin 6 ncı maddesine uygun olarak gerçekleştirdiği denetlenir.

(4) İl müdürlüklerince, denetlenen EKB uzmanı eğitimi ile ilgili mevzuata uymayan hususlar; denetlenen eğitimin bitiş tarihinden itibaren on iş günü içerisinde eğitici kuruluşa ve Bakanlığa bildirilir.

(5) İl Müdürlüklerince mevzuata aykırı olduğu tespit edilen eğitimler, eğitici kuruluş tarafından ücretsiz olarak tekrarlanır. Tekrarlanmaması halinde Bakanlıkça, söz konusu mevzuata aykırı eğitime katılanlara BEP-TR sistemini kullanma yetkisi verilmez ve eğitimi veren eğiticilerin ve eğitici kuruluşun eğitim yetkileri iptal edilir.

Komisyon teşkili ve çalışması

MADDE 12 – (1) EKB uzmanlarının, EKB vermeye yetkili kuruluşların ve eğitici kuruluşların denetimi kararları için; il müdürlüklerince EKB uzmanı olma şartlarını haiz en az üç personelden oluşan komisyon kurulur.

(2) İl müdürlüğü denetçisi olarak yetkilendirilen personel tarafından yapılan denetimler komisyon tarafından karara bağlanır.

(3) Komisyon tarafından alınan kararlara itirazlar yine il müdürlüğüne yapılır. Bu itirazlar il müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından tekrar değerlendirilir.

(4) İl müdürlüklerince verilen kararlara itirazlar, Genel Müdürlük ilgili biriminde oluşturulan, EKB uzmanı olma şartlarını haiz en az üç personelden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına, Eğitici Kuruluş ve Eğiticilere Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-16/2010-01) yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitici kuruluşların yetkileri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan eğitici kuruluşların yetkileri, yetkilendirme süreleri bitene kadar geçerlidir. Yetkilendirme süresi dolan ve bu Tebliğin beşinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eğitici kuruluşların yetkilendirmeleri ile ilgili iş ve işlemler dokuzuncu maddeye göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.