İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı İle İlgili Tebliğ

12 Kasım 2020 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31302

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Ts 9809/T1 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: Sgm-Ms-2020/11)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 9809/T1 (Eylül 2019) “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, doğal gaz ve LPG ve benzeri gibi yanıcı gaz boru hatlarında kullanılan anma çapı DN 65’ten DN 300’e kadar olan dökme demirden mamul küresel vanaları kapsar.

(2) Bu standard, çelik ve bakır alaşımlı küresel vanaları kapsamaz.

(3) Çalışma basıncı sınıflarına ve sıcaklık, ısıl dalgalanmalar ve benzeri gibi çalışma koşullarına göre kullanılacak olan bağlantı elemanlarının tipi, ürettiği malzemeleri ve ölçülerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 9809 “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standardı 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 9809 Vanalar – Dökme Demirden Küresel Vanalar – Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2018/1) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 2 nci maddesi, 3.11 inci maddesi, 4.2.1 inci maddesi, 4.3.1 inci maddesi değişmiş, Föy 1 ve Föy 2’de bir seri ilave edilmiş, TS 9809 Aralık 2015 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE teknik kurulunun 30/9/2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 9809/T1 (Eylül 2019) “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 9809/T1 (Eylül 2019) “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 9809/T1 (Eylül 2019) “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar için” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 9809/T1 (Eylül 2019) “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standard tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.