İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Antalya “Demre Yat Limanı Projesi” Yap-İşlet-Devret Modeli İle İhale Edilecek


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, “Antalya Demre Yat Limanı” Projesi 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilmek üzere ihale ilanı duyurusu yapıldı.

21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de duyurusu yapılan ve son teklif verme tarihi 29 Temmuz 2022 olan ihalenin detayları şöyle;

1. Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.
2. İstekliler, projeye ait ihale dosyalarını 23/06/2022 tarihinden itibaren Altyapı
Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek – Çankaya / ANKARA adresindeki Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 No.lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 10.000,00-TL’yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına dosya alacak kişinin şirket adına noter onaylı yetkisini gösterir belge ile müracaat ederek ihale dosyasını temin
edebilirler.
3. İşe ait teklifler, ihaleye ait işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilen teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek – Çankaya / ANKARA adresindeki Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 No.lu odada bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup bu iş için geçici teminat tutarı 1.200.000,00-TL’dir (Birmilyonİkiyüzbin TürkLirası).
5. Bu proje ile ilgili en son teklif verme tarihi 29/07/2022 Cuma günü Saat 10:00’dur (TRT Kurumunun saat ayarı esastır).
6. Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.
7. Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2012/3946 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.
8. İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup İdarenin bu serbest seçimi edeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.