İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ

11 Aralık 2020 CUMAResmî GazeteSayı : 31331

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN

HİZMETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) sertifikasına sahip ticari yük taşımacılığına hizmet veren kıyı tesislerinde, sadece gemilere verilen hizmetleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Kıyı tesislerinde Bakanlık birimleri ve diğer kamu kurumlarının görev alanları çerçevesinde ücretini belirledikleri hizmet kalemlerini,

b) Sadece kabotaj kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan gemilere hizmet veren kıyı tesislerinin hizmet kalemlerini,

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından gemilere verilen hizmet kalemlerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesine, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununa ve taraf olduğumuz ilgili uluslararası mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b) Gemi ilgilisi: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile gemiyi temsile yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

c) Hizmet kalemi: Kıyı tesislerinde, gemilere verilen hizmet çeşitlerini,

ç) Hizmet tarifesi: Kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmetlerin karşılığı ücretleri gösteren fiyat çizelgesini,

d) ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,

e) İdare: Denizcilik Genel Müdürlüğünü,

f) Kıyı tesisi: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu sertifikasına sahip ticari yük taşımacılığına hizmet veren kıyı tesislerini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili ulusal mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarda ve sözleşmelerde belirtilen tanımlar esas alınır.

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Gemilere verilen hizmet kalemleri, kıyı tesisleri tarafından belirlenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki kıyı tesislerinde uygulanan tarifelerde rekabeti engelleyici hususlar tespit edilmesi halinde, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamakla sınırlı olmak üzere gemilere verilen hizmet kalemleri ve hizmet tarifeleriyle ilgili, İdare tarafından düzenleyici ve denetleyici gerekli tedbirler alınarak tavan ve taban fiyat Bakanlık Makamı onayıyla belirlenebilir.

(3) İdare, ülkede yaşanacak ulusal güvenliği tehdit eden olaylar, doğal afetler, bölgesel veya küresel salgın gibi mücbir sebepler halinde kıyı tesislerinde uygulanan tüm hizmet kalemlerinde ve hizmet tarifelerindeki ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kıyı tesisinin sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Kıyı tesisi, gemilere verilen hizmet kalemlerinin yer aldığı tarife listesini ve hizmetlerin kapsamını kurumsal internet sitesinde yayımlar.

(2) Kıyı tesisleri, kurumsal internet sitesinde yayımladıkları hizmet tarife listesi ve hizmet kapsamı ile gemi ilgilisini bilgilendirmiş kabul edilir.

(3) Kıyı tesisleri uygulayacakları hizmet tarifelerinde İdare tarafından hâlihazırda belirlenen veya belirlenecek olan sınırlara riayet eder.

(4) Kıyı tesisleri uyguladıkları hizmet tarifelerini, talep edilmesi halinde 15 gün içerisinde İdareye sunar.

(5) Kıyı tesisleri, verdikleri hizmetlere karşılık düzenlendikleri faturaları, doğrudan gemi ilgililerine keser.

(6) Kıyı tesisleri, kurumsal internet sitelerinde belirledikleri hizmet tarifelerindeki ücretler tavan ücret olarak kabul edilir ve bu fiyatların üzerinde bir fiyat ile hizmet veremezler.

Denetim

MADDE 7 – (1) Hizmet tarifeleri ile ilgili usulsüz uygulamalar ve şikâyetler idare tarafından değerlendirilir ve neticelendirilir.

(2) İdareye iletilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak mahallinde yapılacak denetimler, İdare ve/veya ilgili liman başkanlığı tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Denetim sonucunda tespit edilen hususlara ilişkin komisyon tarafından hazırlanan denetim raporu, ilgili liman başkanlığı tarafından İdareye gönderilir.

(3) İdare, belirlediği hizmet tarifelerine ait uygulamaların izlendiği, denetlendiği ve ilgililer arasında bilgi akışının sağlandığı web tabanlı bir sistem oluşturabilir ve bu sistemin kullanılmasını talep edebilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket edenlere 20.000 Türk Lirası,

b) 6 ncı maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen kıyı tesislerine, hizmet karşılığı kesmiş oldukları faturanın on katı oranında,

c) 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilen kıyı tesislerine 20.000 Türk Lirası,

ç) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilen kıyı tesislerine 20.000 Türk Lirası

idari para cezası, İdare veya liman başkanlıklarınca uygulanır.

(2) Birinci fıkra uyarınca uygulanan idari yaptırımların, uygulandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde ilk cezanın iki katı oranında idari para cezası uygulanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında uygulanan idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(4) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.

(5) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 16/5/2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.