İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Tortum HES özelleştiriliyor

Tortum Hidroelektrik Santrali “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale İlanı Hakkında;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

1 – Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Tortum HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.
2 – İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
3 – İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması ve İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dökümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.
4 – İhale konusu hidroelektrik santral hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 10.000 TL’sının İdare’nin
– T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL
– T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150
0158 0072 8755 0667 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL
– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000
0100 1745 3877 5661 5738 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL
hesaplarından birine yatırılması gerekmekte olup, ihale dokümanı dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo
yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar iade edilmez.
5 – İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.
6 – İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’ nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; TORTUM HES İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi 27/04/2021 saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 – İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.
8 – İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik
Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
9 – Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
10 – İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA
Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.