İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Çengelburnu Mevkii Tersane Projesi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Çengelburnu mevkiinde mülkiyeti Hazine’ye ait yaklaşık 220 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz, tersane yatırımı için kullanılmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından tahsis duyurusu yapıldı.

Konuya ilişkin başvurular, yatırımın maliyet hesabı, planlanan finansman kaynağı, istihdam durumunu gösterir detaylı liste, yıllık yapılacak tekne adedi, üretilecek en büyük tekne boyu gibi gerekli bilgi ve belgelerle 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılacak.

Müracaat süresinin bitiminin ardından, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecek.

İhalenin Detayları;

28.09.2021 Resmi Gazete

TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:


AÇIKLAMA:
Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren ayrıntılı fizibilite raporunu,

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı,


Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli,


Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izni, Sözleşme: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırımcı arasında düzenlenen/düzenlenecek irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini,


Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma sürelerini gösteren planını,


Tesis: Tersaneyi,


Yatırımcı: Tersane yatırımı yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi ya da kişileri,


Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine


Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliği, ifade eder.


Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi, Gülüç Beldesi, Çengelburnu mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 220.000.00 m2 yüz ölçümlü ekli krokide yer alan taşınmazın, tersane yatırımı yapılması amacıyla kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere bu duyuru ve Yönetmelik’te
belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir.


BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI:
1-Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi, Gülüç Beldesi, Çengelburnu mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 220.000.00 m2 yüz ölçümlü ekli krokide yer alan taşınmaz tersane yatırımı yapılması amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilecektir.


2-Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilecektir.


3-İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun görebilecektir.


4-Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mer’i mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir.


5-Katılım payı bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında belirlenecektir.


6-Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli muhdesat
bedeli de eklenmek suretiyle peşin olarak tahsil edilecektir. Söz konusu alanla ilgili muhdesat bedeli 35.865.875,15 TL olarak belirlenmiş olup bahse konu alana ilişkin olarak derdest olan dava ile bu alana ilişkin Hazine aleyhine açılabilecek her türlü davadan dolayı, lehlerine tesis edilecek hakkın sona erdirilmesinin söz konusu olması halinde, bu ilan sonrası ihaleyi alan yatırımcı tarafından herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.


7-Kendisine Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir yıldan sonra ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede belirtilen yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir yıla kadar uzatılabilecektir.


8-Avan projede, tahsis amacına uygun olarak, sonradan yapılacak değişiklikler konusunda İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır.


9-Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir.


10-Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi ve elgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir.


11-Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak, bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacaktır.


12-
I- Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler
a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu,
b) Varsa tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi,
c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli,
d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,
f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/ temsilcilerin yetki belgesi,
g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı, (yatırım bedelinin en az %20 sinin öz kaynak olması gerekir.)
h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,
i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,
j) Varsa kızakların türleri ve ebatları,
k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,
l) Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak)
m) Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış Taslak Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı,
n) Yönetmelikte belirtilen yatırım süresine uygun termin planı,
o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri,
p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği,
13- İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili olarak yapılan müracaatlar geçersizdir.
14- Tersane amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyalarını, iş bu duyurunun Resmi Gazete’deki son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, kapalı zarf usulü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, C Blok Kat: 6 06338, Emek/ANKARA adresine son gün mesai saati bitimine kadar teslim edeceklerdir.


Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin müracaatları ile posta ile yapılan müracaatlar ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve istenilen bilgi ve belgeleri eksik olan yatırımcıların müracaatları dikkate alınmayacaktır.


Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecektir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.