İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Ordu Argan Yaylası’na Rüzgar Enerji Santrali Kurulacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketinden Çağrı Mektubu alınan Ordu ili Akkuş ilçesi Argan Yaylası, Gedikli Mevkiinde, 101.515,72 m2 yüzölçümlü ormanlık alanda Rüzgar Enerji Santrali sahasında, her biri en az 5mWe gücünde toplam 4 adet türbinden saatte minimum 20 mWe gücünde enerji elde etmek amacıyla teknik şartnamede belirtildiği şekilde en geç 360 takvim günü içinde sabit tesisler, saha içi yollar vb. İnşaat çalışmalarının tamamlanarak Rüzgar Enerji Santrali kurulması ve inşaat çalışmalarının en geç 360 gün içinde bitmesi durumunda belirtilen tarihten daha erken bitmesi halinde inşaatın bitiş tarihinden başlamak üzere Rüzgar Enerji Santralinden (RES) elektrik enerjisi üretilmesi ve 24 yıl süreyle işletilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif ihale usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı.

İhale konusu iş için belirlenmiş proje bedeli en az K.D.V. hariç 20.000.000 TL olup, teklif edilen proje bedelinin %3’ü geçici teminat bedelidir.

İhale şartnamesi ve ekleri , Oren Ordu Çevre A.Ş. Düz Mahalle Kültür Caddesi
No:14/101 adresinden KDV hariç 10.000,00.- TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.


İhale Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 31/05/2022 Salı Saat: 14:00 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır.


İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde dosyalarını 20.05.2022 tarihi saat 16:00 ’a kadar OREN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhale konusu iş için YÜKLENİCİ belirlenen proje bedeli olan K.D.V. hariç 20.000.000’den az olmamak üzere proje bedeli teklif edecektir. Ayrıca 1kWh elektrik üretmek için önerdiği hizmet bedeli 1,70₺ ’den az olmak kaydıyla, teklif ettiği kWh hizmet bedeli elektrik birim fiyatı üzerinden her ay Oren A.Ş. tarafından ödeme hakedişi çıkarılarak yapılır.

YÜKLENİCİ’ nin alacağı ödemeye ilişkin hesaplama yöntemi şu şekilde verilmektedir;
YÜKLENİCİ Birim Fiyat katsayısı (YBFK) = İhalede Teklif Edilen Birim Fiyat (İTB) / İhale Tarihindeki Dağıtım Şirketi Birim Enerji Fiyat Tarifesi (İTBF)
YÜKLENİCİ ödemesine baz hakkediş (YÖB) = Üretilen Enerji (ÜE) x YÜKLENİCİ Birim Fiyat katsayısı (YBFK) x Güncel Tarife (GT)


İhale şartnamesi ve ekleri , Oren Ordu Çevre A.Ş Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:451 Altınordu/ORDU adresinden KDV hariç 10.000,00.- TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.


Geçici teminat bedeli Vakıflar Bankası Altınordu Merkez şubesi nezdinde bulunan TR34 0001 5001 5800 7308 8412 72 İban nolu Oren Ordu Çevre Enerji A.Ş hesabına yatırılacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.