İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Kamu Özelde 140 Milyar Dolarlık İmza

Derginin tamamını okumak için; OCAK-ŞUBAT 2020

Kamu özel sektör iş birliği kapsamında bugüne kadar toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar olan 242 proje hayata geçirildi. Bu projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar doları buldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Kamu-Özel
İşbirliği Raporu”ndan yapılan derlemede, kamu-özel sektör iş birliği modeli, özellikle otoyol, köprü, havalimanı gibi altyapı yatırımları
ile hastane gibi kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif bir finansman
modeli olarak önem taşıyor. Türkiye’de bu modelin uygulanmaya başlandığı 1986 yılından geçen yılın sonuna kadar 210’u işletmede,
32’si finansal kapanış ya da yapım aşamasında olmak üzere, toplam yatırım
tutarı 63,8 milyar dolar olan 242 kamuözel iş birliği projesi uygulamaya konuldu. Bu projelerin toplam sözleşme değeri 139,8 milyar dolar oldu.
242 projenin sözleşme değerleri içinde 71,3 milyar dolarla en büyük payı havaalanı projeleri aldı. Bunu 28,7 milyar dolarla enerji ve 21,2 milyar dolarla otoyollar ve hizmet tesisleri izledi. En düşük pay ise 140,5 milyon dolarla kültür ve turizm tesislerinin oldu. Uygulama sözleşmesi imzalanan 242 proje içinde yüzde 45’lik paylarla yap-işlet devret (109 proje) ve işletme hakkı devri (108 proje) modelleri ilk sırada yer aldı. Bu modelleri, yüzde 8’lik payla (20 proje) yap kirala- devret ve yüzde 2’lik payla (5 proje) yap-işlet modelleri takip etti. Projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, 242 proje içinde 91 projeyle enerji üretim tesisleri ilk sıraya yerleşti. Enerji
tesislerini 42 projeyle otoyollar ve hizmet tesisleri, 23 projeyle limanlar, 20 projeyle sağlık tesisleri, 19 projeyle havaalanları, 18 projeyle sınır kapıları, 17 projeyle yat limanı ve turizm tesisleri, 8 projeyle madencilik projeleri, 2 projeyle sanayi tesisleri, 1 projeyle demir yolları ve 1 projeyle kültür ve turizm tesisi izledi.

Rapora göre, yapım aşamasındaki 32 projenin yatırım tutarı 40 milyar 360
milyon 770 bin lirayı buldu. Bu projeler arasında İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, otoyol, şehir hastaneleri, limanlar ve gümrük altyapı tesisleri yer alıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ilk sırada Avrupa piyasasında geçen yıl içinde finansal kapanışa ulaşan kamu-özel iş birliği projelerinin toplam değeri 14,6 milyar euroya ulaşırken, bu kapsamda 39 proje yer aldı. Bu projeler arasında 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi 3,1 milyar euroluk değeriyle ilk sırada yer aldı.İkinci sırada 1,2 milyar euroyla Ankara-Niğde
Otoyolu dikkat çekti. Bu iki projeyi, 1,2 milyar euro ile Fransa’daki Gronde Genişbant Ağı, 1 milyar euro ile Hollanda’daki Blankenburg Tüneli ve 930 milyon euro ile Hollanda’daki A16 Rotterdam Otoyolu izledi. Rapora göre, ağırlıklı olarak ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarında kullanılan yöntemin gelecek dönemlerde farklı sektörlerle birlikte kentsel altyapı ve küçük ölçekli projelerde de kullanılması bekleniyor. Mevcut finansman koşullarında kaynakların stratejik önemi bulunan projelerde kullanılabilmesini sağlamak, projelerin kalkınma ve makroekonomik hedeflerle uyumunu gözetmek amacıyla kamu-özel iş birliği modeliyle gerçekleştirilmesi fizibıl çıkan projeler için sektörler ve projeler arasında önceliklendirme yapılması önem arz ediyor. Bu alandaki alternatif finansman yöntemlerinin değerlendirilmesi ve buna yönelik teknik ve hukuki altyapının tamamlanması ihtiyaç olarak görülüyor. Orta Vadeli Program Kapsamında KÖİ’ye İlişkin Politikalar (2019-2021) 1986 yılından 2018 sonuna kadar; 210 adedi işletmede, 32 adedi ise finansal kapanış ya
da yapım aşamasında olmak üzere, toplam yatırım tutarı 63,8 milyar ABD Doları olan 242 KÖİ projesi uygulamaya konulmuştur. Bu projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar ABD Dolarıdır.

Orta Vadeli Program (2019-2021) ile;

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan
verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulması ve bu çerçevede uygulamaların bütüncül olmasının sağlanması öngörülmüştür.
2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ise Yatırım Politikaları çerçevesinde belirlenen Kamu Yatırımlarına ilişkin amaçlar aşağıda yer almaktadır:

Kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artıracak nitelikteki öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesi temel amaçtır.

Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devem edilecektir.

Kamu altyapı yatırımları; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek şekilde planlanacak ve yürütülecektir.

Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir. Bu amaçları gerçekleştirmeyi teminen aşağıda yer alan tedbirler oluşturulmuştur:

KÖİ projelerinin bütçeyle ilişkisini daha kuvvetli kurmak üzere izleme değerlendirme sistemi güçlendirilecektir.

KÖİ alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarını kapsayan kapasite geliştirme projesi tamamlanacaktır.

KÖİ uygulamalarına ilişkin çerçeve mevzuat hazırlıkları yapılacaktır

Yine söz konusu programda Kamu Özel İşbirliği alanında 2019 yılı hedefleri;

KÖİ yatırımlarında sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulacak, proje süreçleri bütüncül olarak ele alınacak ve planlama, etüt, ihale, sözleşme gibi uygulama öncesi hazırlık süreçlerinin kalitesi artırılacak,

Bu amaçla başlatılan ve süreçlerin uluslararası uygulama örnekleri de dikkate alınarak iyileştirilmesini hedefleyen kamuda KÖİ kapasite geliştirme projesi tamamlanacak ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi etkin şekilde devam ettirilecek,

KÖİ yönteminin, yatırımların gerçekleştirilmesinde maliyet etkinliği sağladığı durumlarda tercih edilmesine özen gösterilecek, muhtemel yük, getiri ve sorumlulukların kamu ile özel kesim arasında dengeli
bir şekilde paylaşılmasına dikkat edilecek şeklinde belirlenmiştir.
Ülkemizde KÖİ alanında Yap-İşlet- Devret (YİD), Yap-Kirala-Devret (YKD),
Yap İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) modelleri uygulanmaktadır. Yap İşlet modeli, ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Bu modelde, özel sektöre mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni verilmekte, üretilen elektriği devlet satın almaktadır. Sözleşme bitiminde ise tesis özel sektörde kalmaktadır. Yap-İşlet-Devret modelinde kamuya ait bir arazi üzerinde özel sektöre tesis inşa etme hakkı verilmekte, riskler özel sektör
ile kamu arasında paylaşılmaktır. Özel sektör belirli bir süre tesisi işletmekte, bakım ve onarımını yapmakta, süre sonunda ise kamuya devretmektedir. Model; otoyol, havaalanı, liman, köprü, tünel yapımından tabiat parkı, toptancı hali yapımına kadar birçok farklı alanda uygulanabilmektedir. Yap-Kirala-Devret modelinde özel sektör
tesisi yapmakta, fiziksel donanımını sağlamakta, belirlenen süre boyunca sözleşmede belirlenen alanları işletmekte ve sonunda tesisi kamuya devretmektedir. Kamu ise her yıl özel sektöre kira ödemesi yapmaktadır. Ülkemizde, sağlık sektöründe Şehir Hastaneleri ve Sağlık Kampüslerinde bu model kullanılmaktadır. İşletme Hakkı Devri modelinde, devletin mevcut bir tesisinin işletme hakkı belirlibir süreliğine özel sektöre devredilmektedir Bu model tam olarak bir özelleştirme yöntemi özelliği taşımamaktadır. Çünkü tesisin işletme hakkı sadece belli bir süreliğine özel sektöre devredilmekte, mülkiyet kamuda kalmaktadır. KÖİ Uygulamaları 1986-2018 döneminde ülkemizde toplam 242 KÖİ projesinin uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projelerden 210 adedi işletmede iken 32 adedinin finansal kapanışı yapılmış ya da yapımına devam edilmektedir. Uygulama sözleşmesi imzalanan 242 proje içinde % 45’lik payla Yap-İşlet-Devret (109 proje) ve İşletme Hakkı Devri (108 proje) modellerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Onları % 8’lik payla (20 proje) Yap-Kirala-Devret ve % 2’lik payla (5 proje) Yap-İşlet modelleri takip etmektedir. Uygulama sözleşmesi imzalanmış proje sayısının kullanılan modellere göre sektörel dağılımı incelendiğinde; 242 proje içinde enerji üretim tesislerinin (91 proje) ilk sırada yer aldığı, enerji tesislerini büyükten küçüğe sırası ile otoyollar ve hizmet tesisleri (42 proje), limanlar (23 proje), sağlık tesisleri (20 proje), havaalanları (19 proje), sınır kapıları (18 proje), yat limanı ve turizm tesisleri (17 proje), madencilik projeleri (8 proje), sanayi tesisleri (2 proje), demiryolları (1 proje) ve kültür ve turizm tesisi (1 proje) takip etmektedir. Uygulama sözleşmesi imzalanan 242 projenin toplam sözleşme değeri (yatırım tutarı + kamuya ödenecek miktar) 139,8 milyar ABD Doları olup 71,3 milyar ABD Doları ile en büyük pay havaalanı projelerine aittir. Bunu 28,7 milyar ABD Doları ile enerji ve 21,2 milyar ABD Doları ile otoyollar ve hizmet tesisleri takip etmektedir. En düşük pay 140,5 milyon ABD Doları ile kültür ve turizm tesislerine ait bulunmaktadır.

KÖİ projeleri kapsamında işletmeye alınanların dışında YPK yetkisi almış olup 2018 yılı sonu itibarıyla yapımı devam eden veya finansal kapanışa ulaşmış toplam 32 proje bulunmaktadır.

*Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü ile Sarp ve Kapıköy gümrük tesisleri 2019 yılının ilk çeyreğinde işletmeye girmiştir.
** Projelerin yatırım tutarları olup, devlete ödenecek kira bedeli dahil edilmemiştir.
*** Yassıada-Sivriada projesi ihaleden muaftır.
Bazı KÖİ Projelerinde Gelişmeler
Yapımı Devam Eden Bazı Projeler

Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri Kesimi)
Proje, Avrupa yakasında, Kuzey Marmara Otoyolunun halihazırda işletmede olan Odayeri-Paşaköy kesiminin Odayeri ucundan başlayarak Kuzey Marmara Otoyolunu mevcut Ankara-İstanbul Otoyoluna (TEM Otoyolu) Kınalı bölgesinde bağlamaktadır. Toplam uzunluğu 80,2 km
olan 2×4 şeritli projenin, 69,9 kilometrelik kısmı otoyol, 10,3 kilometrelik kısmı ise bağlantı yollarından oluşmaktadır. Projenin ihalesi, 04.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 10.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırım bedeli yaklaşık 1,2 milyar ABD Doları olan ve 3
yıl yatırım süresi bulunan projenin işletme süresi 6 yıl 9 ay 12 gündür. 2018 yılında otoyolun 25 km’lik bölümü açılmış olup tüm kesimlerin 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

 • Samsun Şehir Hastanesi (900 Yatak)
 • Denizli Şehir Hastanesi (1000 Yatak)
 • Antalya Şehir Hastanesi (1000 Yatak)
 • Aydın Şehir Hastanesi (800 Yatak)
 • Diyarbakır Şehir Hastanesi (750 Yatak)
 • Ordu Şehir Hastanesi (900 Yatak)
 • Trabzon Şehir Hastanesi (1100 Yatak)
 • İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi (4200 Yatak)
  Planlanan Projeler
 • Aydın Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
  Hastanesi (150 Yatak)
 • İzmir Yenişehir (Tepecik) Şehir Hastanesi
  (1200 Yatak)
 • Sakarya Şehir Hastanesi (1000 Yatak)
 • Rize Şehir Hastanesi (800 Yatak)

Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy-Akyazı Kesimi)
Proje, Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolunun halihazırda işletmede olan Odayeri-Paşaköy kesiminin Paşaköy ucunda yer alan Kurtköy bölgesinden başlayarak Kuzey Marmara Otoyolunu mevcut
Ankara-İstanbul Otoyoluna (TEM Otoyolu) Akyazı bölgesinde bağlamaktadır. Toplam uzunluğu 170,2 km olan 2×4 şeritli projenin, 121,6 kilometrelik kısmı otoyol, 48,6 kilometrelik kısmı ise bağlantı yollarından oluşmaktadır. Projenin ihalesi, 04.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 01.07.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırım bedeli yaklaşık 2 milyar ABD Doları olan ve 3 yıl yatırım süresi bulunan projenin işletme
süresi 5 yıl 9 ay 12 gündür. 2018 yılında otoyolun 33 km’lik bölümü açılmış olup tüm kesimlerin 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Malkara- Çanakkale Kesimi
Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy İlçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşmaktadır. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce – Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale köprüsü ile Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacaktır21. Toplam uzunluğu 101 km olan proje, 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolundan oluşmaktadır. Projenin ihalesi, 26.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 21.03.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırım bedeli yaklaşık 3 milyar ABD Doları olan ve 5 yıl 6 ay yatırım süresi bulunan projenin işletme süresi 10 yıl 8 ay 12 gündür.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu
İzmir Çevre Otoyolunun Kuzey bağlantısının devamı niteliğinde olan projenin tamamlanmasıyla İzmir kent merkeziyle kuzeyde Aliağa ilçesi üzerinde yapılması planlanan Çandarlı Limanına bağlantı sağlanacaktır.
Toplam uzunluğu 82 km olan proje 57,5 km otoyol ve 24,5 km bağlantı
yolunda oluşmaktadır. Projenin ihalesi, 15.02.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 04.04.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırım bedeli yaklaşık 468 milyon ABD Doları olan ve 3 yıl yatırım süresi bulunan projenin işletme süresi 8 yıl 10 ay 11 gündür.
Ankara-Niğde Otoyolu
Proje, Ankara ili Gölbaşı, Bala, Şereflikoçhisar, Evren İlçeleri; Konya ili Kulu
ilçesi; Kırşehir ili Merkez ilçesi; Aksaray ili Ortaköy, Sarıyahşi, Gülağaç, Ağaçören, Merkez ilçeleri; Nevşehir ili Acıgöl, Derinkuyu ilçeleri ve Niğde ili Merkez ilçesi sınırları içerisinden geçmektedir. Toplam uzunluğu 330 km olan proje 275 km otoyol ve 55 km bağlantı yolundan oluşmaktadır.
Projenin ihalesi, 14.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 18.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırım bedeli yaklaşık 1,4 milyar ABD Doları olan ve 3 yıl yatırım süresi bulunan projenin işletme süresi 10 yıl 8 ay 1 gündür.
Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü
364.589 m2 alan üzerinde inşa edilen proje, 494 yataklı Bölge Hastanesi, 116
yataklı Onkoloji Hastanesi, 246 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 124 yataklı Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.180 yataklı bir entegre sağlık kampüsü projesidir. Yatırım tutarı yaklaşık 396 milyon ABD Doları olan projenin yapım süresi 3 yıl, işletme süresi ise 25 yıldır. Projeyi Gama Holding A.Ş.+
Türkerler İnş. Turz. Mad. En. Ür. Tic. Ve San. A.Ş. Ortaklığı yürütmektedir.
Bursa Entegre Sağlık Kampüsü
366.046 m2 alan üzerinde inşa edilen proje, 468 yataklı Bölge Hastanesi, 275
yataklı Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 264 yataklı Onkoloji Hastanesi, 48 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 200 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri
Hastanesi olmak üzere toplam 1.355 yataklı bir entegre sağlık kampüsü projesidir. Yatırım tutarı 399 milyon ABD Doları olan projenin yapım süresi 3 yıl, işletme süresi ise 25 yıldır. İhaleyi Şentürkler Müh. Müteahhitlik İnş. Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. + Sıla Danışmanlık Bilişim Eğitim İnş. Taahhüt Tic. ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi + Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığı yapmaktadır.
Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü
330.090 m2 alan üzerinde inşa edilen proje, 636 yataklı Bölge Hastanesi, 174
yataklı Onkoloji Hastanesi, 498 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 205 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 112 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam
1.875 yataklı bir entegre sağlık kampüsü projesidir. Yatırım tutarı yaklaşık 932 milyon ABD Doları olan projenin yapım süresi 3 yıl, işletme süresi ise 25 yıldır. Projeyi Samsung C&T Corporation + Kayı İnş. San. ve Tic. A.Ş. + Salini S.P.A. + Simed International B.V. + Studio Altieri Spa + HAN Teknik Müşavirlik Mühendislik Mimarlık A.Ş. İş Ortaklığı yürütmektedir.
İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü
655.829 m2 alan üzerinde inşa edilen proje, 583 yataklı Genel Hastane, 141
yataklı Onkoloji Hastanesi, 424 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 380 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi, 132 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam
2.060 yataklı bir entegre sağlık kampüsü projesidir. Yatırım tutarı yaklaşık 614 milyon ABD Doları olan projenin yapım süresi 3 yıl, işletme süresi ise 25 yıldır. Projeyi Türkerler İnş. Tur. Madencilik Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. + Gama Holding A.Ş. İş Ortaklığı yürütmektedir.
Etlik Entegre Sağlık Kampüsü
Proje, 718 yataklı Genel Hastane, 500 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 508 yataklı Çocuk Hastanesi, 362 yataklı Kardiyoloji ve KVC Hastanesi, 494 yataklı Onkoloji Hastanesi, 478 yataklı Ortopedik ve Nörolojik Bilimler Hastanesi, 106 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenli Adli Psikiyatri Hastanesi, 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 34 yataklı yanık ünitesi olmak üzere toplam 3.566 yataklı bir entegre
sağlık kampüsü projesidir. Yatırım tutarı yaklaşık 1,2 milyar ABD Doları olan projenin yapım süresi 3,5 yıl, işletme süresi ise 24 yıldır. Projeyi Astaldi SPA – Türkerler İnş. Turz. Mad. Enrj. Ürt. Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı yürütmektedir.
İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü
Proje, 441 Yataklı Genel Hastane, 451 Yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 451 Yataklı Çocuk Hastanesi, 303 Yataklı KVC Hastanesi ve Kardiyoloji Hastanesi, 347 Yataklı Nörolojik Bilimler ve Ortopedi Hastanesi, 128 Yataklı Psikiyatri Hastanesi, 200 Yataklı FTR Hastanesi, 359 Yataklı Onkoloji Hastanesi ve 24 Yataklı Yanık Ünitesi olmak üzere toplam 2.682 yataklı
bir entegre sağlık kampüsü projesidir. Yatırım tutarı yaklaşık 1,6 milyar ABD Doları olan projenin yapım süresi 3,5 yıl, işletme süresi ise 25 yıldır. Projeyi Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. ve Rönesans Holding A.Ş. yürütmektedir.
Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri
Proje kapsamında yapılacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanelerinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Projeyi Sıla Dan.Bilş.Eğt.İnş.Taah.Tic.ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti. + Şentürkler Müh. İnş. Taah. Turzm. San. Ve Tic. A.Ş .+ Ş.A.M Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti + Rönesans Medikal Yatırımları A.Ş. + Rönesans Holding A.Ş. İş Ortaklığı yürütmektedir.

FTR, Psikiyatri ve YGAP Hastanelerinin Dağılımı (Yatak Sayısı)

Yatırım tutarı 696 milyon ABD Doları olan hastanelerin yapım süresi 2 yıl, işletme süresi ise 25 yıldır.
Şanlıurfa Şehir Hastanesi
Proje, 520 yataklı Genel Hastane, 200 yataklı Kalp Damar Hastanesi, 200 yataklı Onkoloji Hastanesi, 100 yataklı Rehabilitasyon Hastanesi, 600 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olmak üzere toplam 1.700 yataklı bir sağlık kampüsü projesidir. Projenin sözleşmesi imzalanmış olup toplam yatırım tutarı yaklaşık 405 milyon ABD Doları’dır. Projeyi Akfen İnşaat A.Ş.
yürütmektedir.
Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü
Genel Hastane ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden oluşan toplam 838 yataklı bir hastanedir. Projenin ihalesi tamamlanmış olup hastanenin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 269 milyon ABD Doları’dır. Projeyi YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Inso Sistemi Per Le Infrastrutture Sociali S.P.A İş Ortaklığı yürütmektedir.
Tekirdağ Devlet Hastanesi
480 yataklı Genel Hastane projesi olan Tekirdağ Şehir Hastanesi projesinin sözleşmesi imzalanmış olup toplam yatırım tutarı 252 milyon ABD Doları’dır. Projenin 2020 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Projeyi Akfen İnşaat A.Ş. yürütmektedir.

Nihai Teklif Sürecinde Olan Hastane Projeleri;

Sözleşmesi İmzalanan Projeler
2018 yılında 9 projenin sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projeler aşağıda yer almaktadır.
Çeşme Alaçatı Havalimanı
Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan İzmir İli, Çeşme ve Alaçatı İlçeleri ile çevresinin sivil hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan projenin ihalesi 20.04.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 06.06.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırım bedeli 22 milyon
ABD Doları olan ve 2 yıl yatırım süresi bulunan projenin işletme süresi 25 yıldır.
İpsala Gümrük Kapısı
İpsala Gümrük İdaresinin ihtiyaç duyduğu bina ve altyapı tesislerinin yapılması için 02.07.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yatırım bedeli yaklaşık 26 milyon ABD Doları olan ve 18 ay yatırım süresi bulunan projenin işletme süresi 15 yıldır.
Gürbulak Gümrük Kapısı İşletme Hakkı Devri
Ağrı ilinde yer alan gümrük kapısı, 14.11.2018 tarihinde 1 milyon ABD Doları bedel ile 1 yıllığına özel sektöre devredilmiştir.
Tekirdağ Limanı İşletme Hakkı Devri
Tekirdağ ilinde yer alan yat limanı, 26.12.2018 tarihinde yaklaşık 66 milyon
ABD Doları bedel ile 36 yıllığına özel sektöre devredilmiştir.
Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke, Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin İşletme Hakkı Devri
Mersin ilinde yer alan toplam 5 adet santral, 12.01.2018 tarihinde 2,4 milyon ABD Doları bedel ile 49 yıllığına özel sektöre devredilmiştir.
Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin İşletme Hakkı Devri
Kahramanmaraş ilinde yer alan toplam 2 adet santral, 09.03.2018 tarihinde yaklaşık 337 milyon ABD Doları bedel ile 49 yıllığına özel sektöre devredilmiştir.
Manyas Hidroelektrik Santralinin İşletme Hakkı Devri
Balıkesir ilinde yer alan santral, 27.04.2018 tarihinde yaklaşık 16 milyon
ABD Doları bedel ile 49 yıllığına özel sektöre devredilmiştir.
Sütçüler Hidroelektrik Santralinin İşletme Hakkı Devri
Isparta ilinde yer alan santral, 20.12.2018 tarihinde 1,6 milyon ABD
Doları bedel ile 49 yıllığına özel sektöre devredilmiştir.
Gönen Hidroelektrik Santralinin İşletme Hakkı Devri
Balıkesir ilinde yer alan santral, 25.12.2018 tarihinde yaklaşık 12,3 milyon
ABD Doları bedel ile 49 yıllığına özel sektöre devredilmiştir.
YPK/Cumhurbaşkanı Yetkisi Almış Olup Sözleşmesi İmzalanmamış Projeler

 • Ordu Şehir Hastanesi – Sağlık Bakanlığı
 • Bingöl İl Özel İdaresi Kentpark Projesi– Bingöl İl Özel İdaresi
 • Demre Yat Limanı – AYGM
 • Trabzon Şehir Hastanesi – Sağlık Bakanlığı
 • İzmir Yeni Foça Yat Limanı – AYGM
 • İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi -Sağlık Bakanlığı
 • Sakarya Şehir Hastanesi – Sağlık Bakanlığı
 • Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisisin Kurulması – Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği
 • Yeni Gürbulak Gümrük Kapısı Projesi – Ticaret Bakanlığı
 • Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü ile Sarp ve Kapıköy gümrük tesisleri 2019 yılının ilk çeyreğinde işletmeye girmiştir.
 • 2019 yılı fiyatlarıyla, ABD Doları. Planlanan açılış tarihleri yatırım süresi gözetilerek yapılan tahminleri yansıtmakta olup değişiklik gösterebilir.
 • Dört etapta gerçekleştirilecek İstanbul havalimanının birinci etabının ilk fazı 29.10.2018 tarihinde açılmıştır.
 • Osmangazi köprüsü ve otoyolun 147 km’lik bölümü ile bağlantı yolunun 21 km’lik bölümü açılmıştır.
 • Derince Limanı işletme hakkı devri gerçekleştirilmiş olup liman 2015 yılından itibaren hizmet vermektedir. Ancak işletmeci tarafından sözleşme tarihini izleyen 17 yıl içinde kapasite artırımı için yatırım yapma şartı bulunmaktadır.
 • Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanının (Galataport) işletme hakkı devri gerçekleştirilmiş olup liman 2014 yılından itibaren hizmet vermektedir. Ancak işletmecinin yatırım yapma şartı bulunmaktadır. Söz konusu yatırım çalışmaları devam etmektedir.

Derginin tamamını okumak için; OCAK-ŞUBAT 2020

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.